REGULAMIN RAJDU „WIOSENNE KoRNO 2017”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Wiosenne KoRNO 2017” zwany dalej Rajdem odbędzie się 25 marca 2017.
Terenem rozgrywania zawodów będzie okolica Bolesławia.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów okolic Bolesławia i Bukowna;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w gimnazjum w Bolesławiu:
Publiczne Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Bolesławiu
ul.Główna 96
32-329 Bolesław

ORGANIZATOR:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

Sędzia główny: Monika Kosmala;
Budowniczy tras: Monika Kosmala, Tomasz Jeliński.

PATRONAT:
Patronatem objęli:
– trasę pieszą rekreacyjną 15 km – Wójt Gminy Bolesław – PanKrzysztof Dudziński;
– trasę pieszą extreme 50 km oraz trasę rowerową rekreacyjną 50 km – Burmistrz Miasta Bukowna – Pan Mirosław Gajdziszewski;
– trasę rowerową GIGA 130 km – Rowerowa Norka – Monika Kosmala.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie).
Inne posiłki (np. bufet), w ramach napływu świadczeń.

NOCLEGI:
Jest możliwość noclegów w bazie rajdu w warunkach turystycznych (na podłodze, ze swoją karimatą, materacem, śpiworem).

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
– piesza rekreacyjna 15 km;
– piesza extreme 50 km;
– rowerowa rekreacyjna 50 km;
– rowerowa giga 130 km.

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa giga – start: 8:00, zakończenie: 17:00;
• Piesza extreme – start: 8:00, zakończenie: 17:00;
• Rowerowa rekreacyjna – start: 11:00, zakończenie: 17:00;
• Piesza rekreacyjna – start: 11:00, zakończenie: 17:00;

HARMONOGRAM RAJDU:
24 marca (piątek):
21:00-22:00 – praca sekretariatu rajdu
25 marca (sobota):
– 7:00 – 7:45 – praca sekretariatu rajdu;
– 8:00 – start trasy rowerowej giga oraz pieszej extreme,
– 9:00 – 10:30 – praca sekretariatu rajdu;
– 11:00 – start pozostałych tras;
– 17:00 – koniec limitu czasowego;
– 18:00 – oficjalne zakończenie rajdu, uhonorowanie najlepszych uczestników
26 marca (niedziela):
do godziny 9:00 – opuszczenie bazy rajdu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy do 23 marca 2017;
• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 10.03.2017:
Dzieci i młodzież startujące na trasie pieszej 15 km – 15 zł;
Osoby powyżej 18 lat startujące na trasie pieszej 15 km – 25 zł
Dzieci do 8 roku życia                           – 15 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 25 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 45 zł;
Płatne po 10.03.2017
Dzieci i młodzież startujące na trasie pieszej 15 km – 25 zł;
Osoby powyżej 18 lat startujące na trasie pieszej 15 km – 35 zł
Dzieci do 8 roku życia                           – 25 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 35 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 55 zł.
Płatne w bazie rajdu:
Dzieci do 8 roku życia                           – 40 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 50 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 70 zł.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem: Wiosenne KoRNO 2017 + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność – w bazie rajdu;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą mogły wziąć udział w rajdzie po oddaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w rajdzie;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
– piesza rekreacyjna – kategoria junior (do 16 roku życia) i open;
– piesza extreme – kategoria kobiety i mężczyźni;
– rowerowa rekreacyjna – kategoria junior (do 16 roku życia) i open;
– rowerowa giga – kategoria kobiety i mężczyźni;

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Na trasie rowerowej 50 km oraz pieszej rekreacyjnej 15 km prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie: open i junior (dzieci i młodzież do 16 lat). Na trasie pieszej 50 km oraz rowerowej 130 km prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiety i mężczyźni;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (godzina 17:00) naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.
• Ilość PK na każdej z tras zostanie podana w komunikacie startowym

ŚWIADCZENIA:
• Karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY:
• Dyplomy oraz trofea dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Opłata za koszulkę rajdową wynosi 30,00 zł;
• Aby odebrać koszulkę na rajdzie należy uiścić opłatę do dnia 15 marca 2017;
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Uczestnik startujący na trasach rowerowych zobowiązany jest do startu w kasku.
• W przypadku niesprzyjających warunków na drogach (oblodzenie), organizator może skrócić trasy rowerowe.
• Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• W przypadku odwołania Rajdu organizator zwraca zapłacone wcześniej wpisowe
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń.
• Komunikat startowy jest nierozłączną częścią tego regulaminu.