TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Wiosenne KoRNO 2016” zwany dalej Rajdem odbędzie się 16 kwietnia 2016.
Terenem rozgrywania zawodów będzie okolica Dąbrowy Górniczej.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów okolic Dąbrowy Górniczej;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej – Błędowie.
Adres bazy:
Baza Biwakowo – Campingowo – Rekreacyjna „Eurocamping” w Błędowie
ul. Żołnierska 130,
42-525 Dąbrowa Górnicza

ORGANIZATOR:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie).
Inne posiłki (np. bufet), w ramach napływu świadczeń.

NOCLEGI:
Można skorzystać z noclegu na Eurocampingu. Nocleg rezerwuje sobie uczestnik inywiualnie u właściciela obiektu: tel. tel. (032) 260-02-08.

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
– piesza rekreacyjna 15 km;
– piesza extreme 50 km;
– rowerowa rekreacyjna 40 km;
– rowerowa giga 100 km.

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa giga – start: 9:30, zakończenie: 17:30;
• Piesza extreme – start: 9:30, zakończenie: 17:30;
• Rowerowa rekreacyjna – start: 9:30, zakończenie: 17:30;
• Piesza rekreacyjna – start: 9:30, zakończenie: 17:30;

HARMONOGRAM RAJDU:
16 kwietnia (sobota):
– 8:00 – 8:50 – praca sekretariatu rajdu;
– 9:30 – oprawa techniczna i start rajdu,
– 17:30 – koniec limitu czasowego;
– 18:00 – oficjalne zakończenie rajdu, uhonorowanie najlepszych uczestników
– 17:00-20:00 – ognisko.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy do 15 kwietnia 2016
• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 8 kwietnia 2016:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 25 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 35 zł;
Płatne po 8 kwietnia 2016:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 40 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 50 zł
Płatne w bazie rajdu:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 40 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 70 zł.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem: Wiosenne KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność – w bazie rajdu;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą mogły wziąć udział w rajdzie po oddaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w rajdzie;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystana będzie mapa turystyczna
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 18.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować zabawy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem rajdu będzie podana ilość punktów kontrolnych oraz inne ważne informacje dotyczące rajdu.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
– piesza rekreacyjna – kategoria junior (do 16 roku życia) i open;
– piesza extreme – kategoria kobiety i mężczyźni;
– rowerowa rekreacyjna – kategoria junior (do 16 roku życia) i open;
– rowerowa giga – kategoria kobiety i mężczyźni;

ŚWIADCZENIA:
• Karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY:
• Dyplomy oraz trofea dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach.
Inne nagrody – w miarę napływu świadczeń oraz sponsorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Uczestnik startujący na trasach rowerowych zobowiązany jest do startu w kasku.
• W przypadku niesprzyjających warunków na drogach (oblodzenie), organizator może skrócić trasy rowerowe.
• Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• W przypadku odwołania Rajdu organizator zwraca zapłacone wcześniej wpisowe
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń.
• Komunikat startowy jest nierozłączną częścią tego regulaminu.