REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ „BĘDZIŃSCY TROPICIELE PRZYGÓD ”

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na orientację „Będzińscy tropiciele przygód” zwany dalej rajdem odbędzie się w dniu 14 czerwca 2015 roku w Będzinie.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar miasta Będzina oraz okolic.

BAZA RAJDU:
Baza rajdu będzie zlokalizowana w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie (ul.Sportowa 4, 42-500 Będzin).

ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

ul.Sportowa 4, 42-500 Będzin

PARTNERZY, WSPÓŁORGANIZATORZY:
Klub Rowerowy Ghostbikers,
Rowerowa Norka,

PATRONAT HONOROWY:

Rajd odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego.

CELE IMPREZY:
– popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu;
– propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą
i kompasem;
– ukazanie uczestnikom piękna terenów miasta Będzina i okolic;
– zacieśnianie więzi rodzinnych w ramach wspólnej rywalizacji;
– wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników.

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia poczęstunek w Bazie rajdu (po rajdzie).

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
– trasa piesza rekreacyjna (około 10 km);
– trasa piesza (około 30 km);
– trasa rowerowa rekreacyjna (około 30-35 km);
– trasa rowerowa (około 60 km).

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
– drużynowa rodzinna (minimum 2 osoby, w tym jedna osoba poniżej 16 roku życia);

– kobiety (kobiety od 16 roku życia);

– mężczyźni (mężczyźni od 16 roku życia).

 

HARMONOGRAM RAJDU:
14 czerwca (niedziela):
– 10:00 – 11:45 – praca sekretariatu rajdu;
– 11:50 – odprawa techniczna rajdu;
– 12:00 – start rajdu;
– 16:00 – koniec limitu czasowego;
– 16:30 – oficjalne zakończenie rajdu, uhonorowanie najlepszych uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie
http://www.rno.rowerowanorka.pl/tropiciele/ do dnia 11 czerwca 2015;
• Dokonanie opłaty startowej do 3 dni od czasu wysłania zgłoszenia na konto
Współorganizatora. Jej wysokość uzależniona będzie od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Dzieci i Młodzież poniżej 18 roku życia – 5 zł;
Osoby od 18 lat – 10 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem: Będzińscy Tropiciele + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność – w bazie rajdu;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą mogły wziąć udział w rajdzie po oddaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w rajdzie;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia;

Obowiązuje limit uczestników – 150.

PUNKTY KONTROLNE:
Punkty kontrolne (PK) będą oznaczone w terenie biało-pomarańczowymi lampionami z perforatorem, numerem oraz kodem punktu. Obecność uczestnika na punkcie będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście. W komunikacie startowym ogłoszonym przed rozpoczęciem rajdu będzie podana ilość punktów kontrolnych oraz inne ważne informacje dotyczące rajdu.

 

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystana będzie mapa turystyczna
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 16.30;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować zabawy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;

ŚWIADCZENIA
• Karta startowa, mapy i numer startowy,
• poczęstunek na mecie.

NAGRODY
• Dyplomy oraz trofea dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
W przypadku rezygnacji z rajdu opłata wpisowa nie jest zwracana – może przejść na innego uczestnika rajdu,
• Uczestnik startujący na trasach rowerowych zobowiązany jest do startu w kasku.
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz zniszczone lub uszkodzone wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu lub skrócenia tras z powodów niezależnych od niego
• W przypadku odwołania Rajdu organizator zwraca zapłacone wcześniej wpisowe
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i partnerów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Komunikat startowy jest nierozłączną częścią tego regulaminu.

 

 

2 komentarze

Będzińscy Tropiciele Przygód – zaproszenie | KoRNO – Kosmiczne Rajdy Na Orientacje · 21 kwietnia 2015 o 09:55

[…] zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rajdu oraz do zapisów na rajd poprzez formularz […]