REGULAMIN NOCNEGO RAJDU NA ORIENTACJĘ
„NA TROPIE JURAJSKICH DUCHÓW 3”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Nocny Rajd na Orientację „Na tropie jurajskich duchów 3” zwany dalej Rajdem odbędzie się w nocy z 28 na 29 maja 2016 r.
Terenem rozgrywania zawodów będzie okolica Dąbrowy Górniczej oraz obszar Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej oraz okolic Dąbrowy Górniczej;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej – Błędowie.
Adres bazy:
Baza Biwakowo – Campingowo – Rekreacyjna „Eurocamping” w Błędowie
ul. Żołnierska 130,
42-525 Dąbrowa Górnicza

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni
ul. Majewskiego 152
Dąbrowa Górnicza

FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

PARTNER:
Centrum Sportu i Rekreacji
41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. M. Konopnickiej 29

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz kiełbaski na ognisko.

TRASY
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa rekreacyjna – 50 km;
• Rowerowa giga – 100 km;
• Piesza – 15 km;
• Piesza – 50 km.

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa rekreacyjna – 50 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;
• Rowerowa giga – 100 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;
• Piesza – 15 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;
• Piesza – 50 km – start: 22:00, zakończenie: 6:00;

Sekretariat bazy rajdu będzie czynny w dniu 28 maja od godziny 20:00.

HARMONOGRAM RAJDU:
– 20:00 – 21:45 – wydawanie pakietów startowych;
– 21:45 – 22:00 – odprawa techniczna;
– 22:00 – start;
– 02:00 – 6:00 – ognisko;
– 06:00 – koniec limitu czasowego wszystkich tras;
– 06:30 – 07:00 – oficjalne zakończenie rajdu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd do dnia 27 maja 2016 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie rajdu;
• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 16.05.2015:
Dzieci do 8 roku życia                           – 15 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 25 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 45 zł;
Płatne od 16.05.2015
Dzieci do 8 roku życia                           – 30 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 40 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 55 zł.
Płatne w bazie rajdu:
Dzieci do 8 roku życia                           – 40 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 50 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 70 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
Nocny rajd + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

PUNKTY KONTROLNE:
Każdy uczestnik rajdu powinien odwiedzić wybrany przez siebie punkt osobiście. Punkty kontrolne (PK) w terenie będą oznaczone lampionami. Lampiony to biało-pomarańczowe kartki formatu A4, z numerem punktu, perforatorem oraz kodem punktu. Obecność na punktach będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej, w przypadku gdy na punkcie nie będzie perforatora należy spisać kod punktu na kartę startową lub zrobić zdjęcie kartki/lampionu na punkcie. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca,
w którym powinien znajdować się PK. Punkty kontrolne zlokalizowane będą na ewidentnych obiektach, typu: skrzyżowanie szlaków, pomnik, krzyż, kapliczka, skała itp. Ich odnalezienie nie powinno stanowić problemu dla każdego turysty. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna;
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 7.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne lub odwołania zawodów z powodu siły wyższej.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
• Rowerowa rekreacyjna – 50 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Rowerowa giga – 100 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Piesza 15 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Piesza – 50 km – kategoria kobiety/mężczyźni;

ŚWIADCZENIA
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• wrzątek do celów spożywczych,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, partnerów, media i sponsorów;
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.