REGULAMIN SYLWESTROWEGO RAJDU NA ORIENTACJĘ
„SZAMPAŃSKIE KoRNO”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Sylwestrowy Rajd na Orientację „Szampańskie KoRNO” zwany dalej Rajdem odbędzie się w nocy z 31 grudnia 2013 r. na 1 stycznia 2014 roku w Dąbrowie Górniczej (dzielnica Łęka).

BAZA RAJDU:
Remiza Strażacka
ul. Przelotowa 5,
Dąbrowa Górnicza – Łęka

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów gminy Dąbrowa Górnicza;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic swoich możliwości;
• Integracja ludzi lubiących aktywnie spędzać czas;
• Oryginalny sposób na spędzenie nocy sylwestrowej.

ORGANIZATOR
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia dwa ciepłe posiłki w bazie rajdu (około godziny 23:30 oraz o 3:00).
Jednocześnie serwowane będą w postaci szwedzkiego stołu:
– zimna płyta;
– przekąski;
– napoje.
Wino musujące (1 wino na 4 osoby).
Rozszerzenie menu możliwe jest w miarę napływu świadczeń.

NOCLEGI:
Nie ma możliwości noclegu w bazie rajdu.

TRASY
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
– rowerowa – 30 km;
– piesza – 20 km;
– piesza rekreacyjna – 10 km (np. dla osób towarzyszących).

PLAN IMPEZY:
– 18:00-19:45 – praca sekretariatu rajdu;
– 20:00 – start rajdu;
– 23:30 – koniec limitu czasowego rajdu;
– 0:00 – powitanie Nowego Roku;
– 0:00 – 5:00 – zabawa przy rockowej muzyce;
– 1:00 – 3:00 – dla osób chętnych na zabawę w terenie „integracyjna dogrywka” pieszy rajd na orientację w losowo wybranych drużynach;
– 4:00 – ogłoszenie wyników rajdu, dekoracja najlepszych.

Sekretariat bazy rajdu będzie czynny w dniu 31 grudnia 2013 od godziny 18:00.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd e-mailem, do dnia 15 grudnia, na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane:
– imię i nazwisko uczestnika Rajdu,
– nazwa drużyny/nick (nie jest wymagana),
– rok urodzenia,
– rodzaj trasy,
– miasto,
– informację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką rajdu (koszt koszulki 30,00 zł).

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu.
Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania:
– płatne do 16.12.2013 – 100 zł od Osoby;
– płatne od 16.12.2013 do 23.12.2013 – 120 zł od Osoby.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem „Sylwestrowy rajd” + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

Ilość miejsc ograniczona! (40) O rezerwacji miejsca na rajd decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenie opłaty startowej.

KLASYFIKACJA:
Na wszystkich trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach kobiety i mężczyźni.

MAPA
Rajd zostanie rozegrany przy użyciu fragmentu kolorowej mapy turystycznej wydawnictwa Compass w skali 1 : 50 000, z naniesionymi punktami kontrolnymi. Mapa zabezpieczona będzie w worku foliowym. W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora oraz zakaz używania odbiorników gps (dozwolone jest jedynie w celach zapisu śladu trasy).

PUNKTY KONTROLNE I POTWIERDZENIE PUNKTÓW:
Punkty kontrolne (PK) to biało-pomarańczowe kartki formatu A4, z numerem punktu, perforatorem oraz kodem punktu. Punkty będą potwierdzane na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej, w przypadku gdy na punkcie nie będzie perforatora należy spisać kod punktu na kartę startową lub zrobić zdjęcie kartki na punkcie. Jeżeli potwierdzenie obecności na punktach będzie się odbywać w odmienny sposób Uczestnicy Rajdu zostaną o tym poinformowani w komunikacie startowym oraz na odprawie technicznej w dniu rajdu. Punkty kontrolne na trasie pieszej rekreacyjnej zlokalizowane będą na ewidentnych obiektach, typu: skrzyżowanie szlaków, pomnik, krzyż, kapliczka, skała, schronisko itp. Ich odnalezienie nie powinno stanowić problemu dla każdego turysty.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Za zaliczenie punktu stowarzyszonego zawodnik otrzymuje ujemny punkt (-1)
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 1:00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować zabawy w rajdzie z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Przechowalnia bagażów,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• wyżywienie zgodne z punktem „wyżywienie”;
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Dyplomy i trofea dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
• Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń.
• Do udziału w rajdzie dopuszcza się udział z psem – dopuszcza się wszystkie psy zdolne do przebycia wybranej długości trasy. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Psy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie, które należy okazać podczas kontroli weterynaryjnej przed startem.
• Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
• Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
• Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!