REGULAMIN RAJDU „WIOSENNE JURAJSKIE KoRNO” – trasa piesza i rowerowa.
(regulamin trasy dogtrekking dostępny jest na stronie: www.dogorient.pl)

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Wiosenne Jurajskie KoRNO” zwany dalej Rajdem odbędzie się 22 marca 2014 roku w Dąbrowie Górniczej – Błędowie.
Terenem rozgrywania zawodów będzie gmina Dąbrowa Górnicza oraz obszar Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w Bazie Biwakowo – Campingowo – Rekreacyjnej „Eurocamping” w Błędowie,
ul. Żołnierska 130,
42-525 Błędów.

ORGANIZATORZY:
Trasa piesza i rowerowa:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

Trasa dogtrekking:
Eko – Planeta Mariusz Kostrzewa
ul. Wróblewskiego 90/92
94 -103 Łódź
tel. 509342959
e-mail: kontakt@dogorient.pl
www.dogorient.pl

 

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie).
Inne posiłki, w ramach napływu świadczeń.

NOCLEGI:
Jest możliwość noclegu w bazie rajdu. Rezerwacji noclegów należy dokonać podczas zgłoszenia. Rezerwacja jest ważna po zapłaceniu opłaty rezerwacyjnej w cenie noclegu.
Dostępność noclegów w pokojach można sprawdzić na stronie: www.rno.rowerowanorka.pl

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy:
– piesza 15 km;
– piesza 40 km;
– rowerowa rekreacyjna 40 km;
– rowerowa giga 100 km;
– dogtrekking 15 km i 40 km.

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa giga 100 km – start: 9:00, zakończenie: 17:00;
• Rowerowa rekreacyjna, piesze i dogtrekking – start: 11:00, zakończenie: 17:00;

Sekretariat bazy rajdu będzie czynny w dniu 21.03.2014 od godziny 19:00.

HARMONOGRAM RAJDU:
21 marca (piątek):
19:00 – 22:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych, meldowanie uczestników w bazie rajdu.
22 marca (sobota):
7:30 – 10:30 – praca sekretariatu rajdu;
8:45 – odprawa techniczna trasy rowerowej giga;
9:00 – start trasy rowerowej giga;
9:00 – 9:45 – odprawa weterynaryjna dogtrekkingu;
10:00 – odprawa techniczna dogtrekkingu;
10:30 – start dogtrekkingu;
10:45 – odprawa techniczna pozostałych tras;
11:00 – start tras pieszych i rowerowej rekreacyjnej;
16:30 – koniec limitu czasowego dla dogtrekkingu;
17:00 – koniec limitu czasowego dla tras pieszych i rowerowych;
17:15 – dekoracja dogtrekkingu
17:30 – dekoracja tras pieszych i rowerowych oraz oficjalne zakończenie rajdu;
18:00 – biesiada przy ognisku.
23 marca (niedziela):
do 11:00 – wykwaterowanie się z bazy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH – trasa piesza i rowerowa
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd e-mailem lub poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 20 marca.
Zgłoszenie przesłane na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, powinno zawierać:
– imię i nazwisko uczestnika Rajdu,
– nazwa drużyny/nick (nie jest wymagana),
– rok urodzenia,
– rodzaj trasy,
– miasto,
– numer telefonu,
– wybór posiłku – posiłek mięsny/bezmięsny;
– informację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką Rajdu „Wiosenne Jurajskie KoRNO” (koszt koszulki 30,00 zł),
– informację czy jest się zainteresowanym noclegiem i kiedy (z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) – rezerwacja noclegu tylko po opłaceniu opłaty rezerwacyjnej w kwocie noclegu.
• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 17.03.2014:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 20 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 30 zł;
Płatne od 18.03.2014
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 40 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 50 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem: Wiosenne Jurajskie KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa i opłata za noclegi
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność – w bazie rajdu;
• Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
– piesza 40 km – kategoria kobiety i mężczyźni;
– piesza 15 km – kategoria junior i open;
– rowerowa rekreacyjna 40 km – kategoria junior i open;
– rowerowa giga 100 km – kategoria kobiety i mężczyźni.

ŚWIADCZENIA
• Karta startowa, mapa i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• biesiada przy ognisku,
• wrzątek do celów spożywczych,
• dyplomy i trofea dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
• Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego

• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń.
• Komunikat startowy jest nierozłączną częścią tego regulaminu.