REGULAMIN RODZINNEJ GRY TERENOWEJ „WYPRAWA PO SKARB”.

TERMIN I MIEJSCE GRY:
Rodzinna Gra Terenowa „Wyprawa po skarb” zwana dalej Grą odbędzie się 30 czerwca 2017.
Terenem rozgrywania gry będzie okolica Szkoły i Remizy strażackiej w Łośniu.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą;
• Zacieśnianie więzi rodzinnych i przyjacielskich.

MIEJSCE BAZY GRY:
Baza Gry będzie zlokalizowana na terenie Remizy Strażackiej, przy ulicy Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej – Łośniu.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie ROC
Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

Sędzia główny: Tomasz Jeliński;
Budowniczy tras: Monika Kosmala.

PARTNERZY:
Partnerami gry są:
– Rada Osiedla Łosień;
– Gmina Dąbrowa Górnicza;
– Rowerowa Norka – Monika Kosmala.

TRASA:
Uczestnicy będą rywalizować na trasie pieszej do 3 km.

HARMONOGRAM GRY:
30 czerwca (piątek):
– 17:00 – 17:25 – praca bazy gry (podpisywanie list uczestnictwa);
– 17:30 – start gry;
– 18:30 – koniec limitu czasowego;
– 19:00 – oficjalne zakończenie rajdu, uhonorowanie najlepszych uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE:
• Przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy do 29 czerwca 2017 lub zgłoszenie w bazie gry, w dniu gry (zgłoszenie w dniu gry nie gwarantuje udziału – może się wyczerpać limit miejsc),
• Podpisanie listy uczestnictwa (w tym oświadczenia o udziale w grze na własną odpowiedzialność) – w bazie gry;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą mogły wziąć udział w grze po oddaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w grze;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w grze tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w grze zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (godzina 18:30) naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć przynajmniej jeden PK.

ŚWIADCZENIA:
• Mapa wraz z kartą startową,
• Dyplomy oraz trofea dla najlepszych,
• Gadżety dla uczestników rajdu.

NAGRODY:
• Dyplomy oraz trofea dla najlepszych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Gra będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Każdy uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Gry oraz osobom trzecim.
• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Grą uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Gry.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Gry są kompletne i zgodne z prawdą.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej.
• W czasie trwania Gry obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora oraz urządzeń gps.
• Zabrania się śmiecenia na trasie Gry
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gry z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Zgłoszenie dopiero w Biurze Gry w trakcie trwania Gry nie gwarantuje udziału w Grze (może zostać wyczerpany limit miejsc).