Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Antoniów- 25.06.2017 r.

 I. Cel rajdu:

– propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,

– propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,

– propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.

II. Organizator:

– Rada Osiedla Antoniów:
– Stowarzyszenie Projekt DG.

III. Termin rajdu: 25 czerwca 2017 roku (niedziela).

IV. Trasa rajdu:

Start i meta :
Start rajdu – godz. 15.00 z placu Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie ul. Spacerowa 4

Meta – plac Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie ul. Spacerowa 4

Przejazd ul. Spacerową do ul. Konstytucji a następnie wjazd do lasu na oznakowaną trasę ścieżkami leśnymi.

V. Zapisy/zgłoszenia:

do 23 czerwca 2017 r. w sklepie Matylda – Antoniów , ul. Kusocińskiego

do 22 czerwca 2017 za pomocą strony FB Rada Osiedla Antoniów, Stowarzyszenie Projekt DG

w dniu festynu od 13:30-14:30 w biurze na placu Świetlicy

VI. Koszty uczestnictwa:

– przedpłata – 5 zł,

– w dniu rajdu – 7 zł.

VII. Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, dokonać opłaty startowej oraz zapoznać się z regulaminem rajdu oraz swoim podpisem
w dniu rajdu zaakceptować warunki regulaminu.

2. Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny, nie jest wyścigiem, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego i ścigania się na trasie rajdu.

3. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Opiekun jest zobowiązany podpisać listę zgłoszeniową i tym samym znajomość regulaminu w imieniu dziecka.

VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1.Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.

2.Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadania kasku ochronnego.

3. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

4.Jechania równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

5. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd.

6. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

IX. Informacje dodatkowe:

1. Kolumnę rajdu będzie otwierał i zamykał przedstawiciel organizatora.

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.

3. Długość trasy wynosi ok. 8-9 km i wiedzie ścieżkami leśnymi.

4. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, nie są objęci przez organizatorów ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Pierwszych 60 zgłoszonych uczestników otrzyma upominki.

6.Wszyscy uczestnicy rajdu wpisani na listę startową otrzymają posiłek i napój na mecie rajdu.

7. Spośród zagłoszonych osób, które pokonają samodzielnie całą trasę rajdu zostanie wyłoniony najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu, którzy otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplom.


X.Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

2. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

3. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu

5. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich

O R G A N I Z A T O R Z Y