REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ – „Jurajski Orient”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Jurajski Orient” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 26 maja 2013 r. w Błędowie (Dąbrowa Górnicza).
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Jury Krakowsko – Częstochowskiej i okolice Dąbrowy Górniczej;

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna Jury Krakowsko – Częstochowskiej oraz Zagłębia Dąbrowskiego;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU:
Bazą rajdu będzie EuroCamping w Błędowie (Dąbrowa Górnicza).
EuroCamping
ul. Żołnierska 130
42-525 Błędów

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa oraz FHU Rowerowa Norka Monika Kosmala zwani dalej „Organizatorem”

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia poczęstunek w Bazie Rajdu po Rajdzie (kiełbaski).

NOCLEGI:
W Bazie Rajdu jest możliwość wykupienia noclegów (przy wolnych miejscach noclegowych) w domku campingowym (bazę stanowi osiem sześcioosobowych domków campingowych) lub we własnym namiocie. Rezerwacji noclegów należy dokonywać we własnym zakresie.

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru 3 trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa giga – około 100 km;
• Rowerowa rekreacyjna – około 40 km;
• Piesza – około 30 km.

HARMONOGRAM IMPREZY:
26 maja (niedziela):
– 7.00 – 8.45 – praca sekretariatu Rajdu;
– 8.50 – odprawa techniczna, wydanie map;
– 9.00 – start;
– 9.00 – 18.00 – rywalizacja zawodników na trasie;
– 18.00 – koniec limitu czasowego;
– 18.30 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników ;
– 17.30 – 19:30 – grill/ognisko z pieczeniem kiełbasek.

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić wpisując kod z lampiona w odpowiednie miejsca na karcie startowej
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Na trasie rowerowej GIGA prowadzona będzie tylko klasyfikacja kobiet i mężczyzn;
• Na trasie rowerowej rekreacyjnej prowadzona będzie tylko klasyfikacja open i junior (dzieci i młodzież do 16 lat);
• Na trasie pieszej prowadzona będzie klasyfikacja kobiet, mężczyzn i junior;
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• O sklasyfikowaniu zawodnika do trasy rowerowej giga lub rowerowej rekreacyjnej zdecyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych;
• Aby zostać sklasyfikowanym na trasie rowerowej rekreacyjnej należy zaliczyć od 1 do kilku PK, natomiast na trasie rowerowej giga należy zaliczyć więcej o 1 PK niż na trasie rekreacyjnej i maksymalnie 20 PK, dokładna liczba PK obowiązujących na obu trasach zostanie podana w komunikacie startowym;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna w skali 1:50 000,
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 19.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd do 23 maja 2013 e-mailem na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane: imię i nazwisko uczestnika rajdu, nick lub nazwę drużyny, rok urodzenia, deklarację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką Rajdu (koszt 30,00 zł).

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.

Płatne do 17.05.2013:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 10 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 13 zł;
Płatne po 17.05.2013
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 20 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 25 zł.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
Jurajski Orient+ imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki możliwy jest tylko po wcześniejszym uiszczeniu opłaty na wskazane wyżej konto do 17 maja lub zapłacenie za nią na rajdzie i odebranie w ustalonym terminie.

• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne z prysznicami,
• przechowalnia bagażów i rowerów,
• możliwość umycia rowerów,
• karta startowa, mapa,
• poczęstunek na mecie (kiełbaski),
• biesiada przy ognisku,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Dyplomy i medale dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• Zabrania się korzystania z innych map, niż te rozdane przez organizatora
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizatorzy nie zwracają wpisowego
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media, organizatora i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

 

2 komentarze

Jurajski Orient – 26.05.2013 | ZDEZORIENTOWANI · 14 maja 2013 o 09:26

[…] Szczegóły: TUTAJ […]

Zmiana regulaminu Jurajskiego Orientu | KoRNO – Kosmiczne Rajdy Na Orientacje · 20 maja 2013 o 15:10

[…] Regulamin „Jurajski Orient” […]