REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ „ORIENTUJ SIĘ”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Orientuj się” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 4 maja 2013 r. w Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona (Dąbrowa Górnicza).
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Parku Zielona i okolice akwenów wodnych Pogoria III, Pogoria IV, Pogoria II;
Rajd będzie składał się z dwóch części:
– w
ykładu na temat Rajdów Na Orientację (godzina 11:00 – 11:30);
– Rajdu Na Orientację.


CELE IMPREZY:
– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
– pokazanie Dąbrowy Górniczej jako centrum aktywnego wypoczynku mieszkańców Zagłębia i Górnego Śląska;
– wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
– propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.

BAZA RAJDU:
Bazą rajdu będzie Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Parku Zielona (Dąbrowa Górnicza).

Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona,
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Letnia 9

ORGANIZATOR:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rowerowanorka.pl

SPONSOR:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek (kiełbaski) w Bazie Rajdu (po Rajdzie).

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru 2 trasy:
• Rowerowa – do 17 km;
• Piesza – do 7 km.

HARMONOGRAM IMPREZY:
4 maja (sobota):
9:30 – 11:00 – rejestracja uczestników w Bazie Rajdu
11:00 Wykład teoretyczny na temat rajdów na orientację
11:30 – 13:30 Rywalizacja zawodników na trasie pieszej oraz rowerowej (limit czasu 2 godziny)
13:00-14:00 Ognisko z pieczeniem kiełbasek dla uczetników rajdu
14:00 Podsumowanie i ogłoszenie wyników rajdu – uhonorowanie zwycięzców

PUNKTY KONTROLNE:
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Na trasie pieszej zlokalizowanych będzie 7 PK, na trasie rowerowej 14 PK
• Zarówno na trasie rowerowej jak i pieszej zlokalizowane bedą 2 punkty stowarzyszone
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić wpisując kod z lampiona w odpowiednie miejsca na karcie startowej
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• Zarówno na trasie pieszej jak i trasie rowerowej prowadzona będzie klasyfikacja kobiet, mężczyzn i junior (dzieci i młodzież do 16 lat);
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Za zaliczenie punktu stowarzyszonego zawodnik otrzymuje ujemny punkt (-1)
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna w skali 1:25 000,
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 14.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd e-mailem na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane: imię i nazwisko uczestnika rajdu, rok urodzenia, miasto zamieszkania oraz deklarację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką Rajdu „Orientuj się!” (koszt 30,00 zł) lub zarejestrowanie się w bazie rajdu w dniu 4 maja w godzinach 9:30-11:00.

Uczestnik startuje w rajdzie BEZPŁATNIE, obowiązuje limit 100 osób (pierwsze 100 osób, które się zarejestrują mają gwarantowany udział w rajdzie, pozostali tylko w przypadku rezygnacji innych osób bedą mogli otrzymać pakiet startowy).
Rezerwacja zakupu okazjonalnej, rajdowej koszulki tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora.
Opłatę za okazjonalną koszulkę należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
Orientuj się + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata za koszulkę
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (w bazie Rajdu);
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

ŚWIADCZENIA:
• Zaplecze sanitarne (wc),
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie – kielbaska i biesiada przy ognisku,
• dla osób, które zdobędą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii medale i dyplomy.

NAGRODY:
• Nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu zawodów w sobotę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
:
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• na trasie rajdu obowiązuje zakaz używania innych map, niż te rozdane przez organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizatorzy nie zwracają wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

1 komentarz

KoRNO – Kosmiczne Rajdy Na Orientacje · 17 kwietnia 2013 o 18:14

[…] Regulamin rajdu na orientacje „Orientuj się!” […]