REGULAMIN NOCNEGO RAJDU NA ORIENTACJĘ
„KoRNO III – W POGONI ZA WIOSNĄ”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „KorNO III – W pogoni za wiosną” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 22 marca 2013 r. w Dąbrowie Górniczej.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gminy Dąbrowa Górnicza.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów Zagłębia Dąbrowskiego;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej, w dzielnicy Łosień, przy ulicy Łaskowej 25 A.

ORGANIZATOR
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz kiełbaski na grill/ognisko.

NOCLEGI:
Jest możliwość noclegu w bazie rajdu (ograniczona ilość) w warunkach turystycznych – na podłodze z własną karimatą i śpiworem lub w EuroCampingu lub w okolicznych motelach.

TRASY
Uczestnicy maja do wyboru dwie trasy:
• Rowerowa – ok. 46 km;
• Piesza – ok. 24 km.

HARMONOGRAM IMPREZY
22.03.2013 – piątek
– 20:00 -21.45 – praca sekretariatu Rajdu
– 21.45 – oficjalne rozpoczęcie Rajdu, odprawa techniczna
– 21.55 – wydawanie map
– 22.00 – start
– 22.00 – 02.00 – rywalizacja zawodników na trasie
– 02.00 – koniec limitu czasowego
– od 24.00 – grill/ognisko z pieczeniem kiełbasek
– 03.00 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników

Po zakończeniu zawodów after party ;)

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd e-mailem na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane:
– imię i nazwisko uczestnika Rajdu,
– nazwa drużyny/nick (nie jest wymagana),
– rok urodzenia,
– rodzaj trasy (rowerowa czy piesza),
– miasto,
– deklarację czy jest się zainteresowanym noclegiem w bazie rajdu,
– informację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką Nocnego Rajdu Na Orientację KoRNO III – W pogoni za wiosną (koszt koszulki 30,00 zł).

Rezerwacja noclegów oraz zakupu okazjonalnej, rajdowo-zlotowej koszulki tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora.

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania:
– płatne do 16.03.2013 – 20 zł;
– płatne po 16.03.2013 – 30 zł.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
KoRNO III + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa i opłata za ew. koszulkę.
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK
• W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Zarówno na trasie rowerowej jak i pieszej prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn;
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Dodatkowo osoba, która przywiezie Panią Wiosnę otrzyma bonusowy 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• Na trasie rowerowej do zdobycia będzie 14 PK, na trasie pieszej 8.
• 1 PK, na którym będzie do upolowania Pani Wiosna, nie będzie widoczny na mapach rozdanych przez organizatora – lokalizacja tego punktu podana będzie na dwóch PK.
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna w skali 1:50 000,
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym, z oświetleniem oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zawodnicy powinni posiadać długopis;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w czołówkę, mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 03.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• przechowalnia bagażów i rowerów,
• możliwość umycia rowerów,
• biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• będzie możliwy nocleg w Bazie Rajdu, w warunkach turystycznych – na podłodze ze swoja karimata i śpiworem, rezerwacji noclegów można dokonywać w e-mailu zgłoszeniowym,
• wrzątek do celów spożywczych,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Medale i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania.
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.
• Zabrania się z korzystania z innych map, niż te otrzymane od organizatora.
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy.
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego.
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów.
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.