REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ „KoRNO 2014”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „KoRNO 2014” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2014 r. w Dąbrowie Górniczej.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gminy Dąbrowa Górnicza i okolica.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów Zagłębia Dąbrowskiego;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU:
Baza rajdu zlokalizowana będzie w Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona, ul.Letnia 9, 41-300 w Dąbrowie Górniczej.

ORGANIZATOR
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz bufet.

NOCLEGI:
Będzie możliwość noclegu we własnym namiocie w odległości 1,3 km pieszo lub rowerem od bazy rajdu. Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są do dnia 20 sierpnia 2014.

TRASY
Uczestnicy będą mieli do wyboru 4 trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa giga – 100 km;
• Rowerowa rekreacyjna – 40 km;
• Piesza rekreacyjna – 15 km;
• Piesza – 30 km.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
• Rowerowa rekreacyjna – 40 km – kategoria open i junior (do 16 lat);
• Rowerowa giga – 100 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Piesza rekreacyjna – 15 km – kategoria open i junior (do 16 lat);
• Piesza – 30 km – kategoria kobiety/mężczyźni.

Uczestnicy na trasie rowerowej GIGA dodatkowo sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (PPM),

HARMONOGRAM IMPREZY
• 23 sierpnia (sobota):
– 7.00-9.30 – praca sekretariatu Rajdu
– 9.45 – oficjalne rozpoczęcie Rajdu, odprawa techniczna
– 10.00 – start
– 10.00 – 18.00 – rywalizacja zawodników na trasie
– 18.00 – koniec limitu czasowego
– 19.00 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia do 21 sierpnia 2014 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu lub e-mailem na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane:
Imię i nazwisko:
Rok urodzenia:
Miasto:
Nick:
Nazwa drużyny:
Adres email:
Numer telefonu:
Trasa:
Posiłek:
Koszulka (koszt 30 zł):
Regulamin
Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 21 sierpnia, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.
Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora do dnia 15 sierpnia. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z odbiorem w terminie późniejszym lub koszulka przesłana będzie pocztą.

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 11.08.2014:
Dzieci do 8 roku życia                           – 15 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 25 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 35 zł;
Płatne po 11.08.2014
Dzieci do 8 roku życia                           – 30 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 40 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 50 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK
• W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Na trasie rowerowej oraz pieszej rekreacyjnej prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie: open i junior (dzieci i młodzież do 16 lat). Na trasie rowerowej GIGA oraz pieszej prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiety i mężczyźni;
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• O sklasyfikowaniu zawodnika do trasy rowerowej giga lub rowerowej rekreacyjnej zdecyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych (ilość punktów zostanie podana w komunikacie startowym);
• Aby zostać sklasyfikowanym na trasie rowerowej rekreacyjnej należy zaliczyć od 1 do kilku PK, natomiast na trasie rowerowej giga należy zaliczyć więcej o 1 PK niż na trasie rekreacyjnej i maksymalnie 20 PK, dokładna liczba PK obowiązujących na obu trasach zostanie podana w komunikacie startowym;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym),
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zawodnicy powinni posiadać długopis;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 19.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne z prysznicami,
• przechowalnia bagażów i rowerów,
• możliwość umycia rowerów,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet na trasie;
• biesiada przy grillu z pieczeniem kiełbasek,
• wrzątek do celów spożywczych,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.