REGULAMIN RAJDU „JESIENNE BESKIDZKIE KoRNO”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Jesienne Beskidzkie KoRNO” zwany dalej Rajdem odbędzie się 26 października 2013 r. w Porąbce-Kozubniku.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar Beskidu Małego.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów Beskidu Małego;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
• Sprawdzenie granic swoich możliwości.

BAZA RAJDU:
Baza Rajdu będzie zlokalizowana w szkole:
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II w Porąbce
ul. Kozubnicka 5
43 – 353 Porąbka

ORGANIZATOR:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie).
Inne posiłki, w ramach napływu świadczeń.

NOCLEGI:
Jest możliwość noclegu w bazie rajdu:
– na sali gimnastycznej, w warunkach turystycznych (ze swoją karimatą i śpiworem, bez psów), w cenie 5 zł za nocleg;
– w pokojach, w cenie 15,00 zł za nocleg.
Rezerwacji noclegów należy dokonać wcześniej poprzez e-mail.
Dostępność noclegów w pokojach można sprawdzić na stronie: http://rno.rowerowanorka.pl/jesienne-beskidzkie-korno/dostepnosc-noclegow/

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:
– piesza 30 km;
– dogtrekking 30 km;
– rowerowa rekreacyjna 40 km;
– rowerowa giga 80 km;
– rowerowa enduro 40 km (po górach).

Szczegółowy opis tras:
– piesza 30 km – pieszo po górach, punkty będą umieszczone w okolicy znakowanych szlaków pieszych.
– dogtrekking 30 km – pieszo, z psem po górach, punkty będą umieszczone w okolicy znakowanych szlaków pieszych
– rowerowa rekreacyjna 40 km – punkty będą tak umieszczone, że w 80 % będzie można do nich dojechać asfaltami lub utwardzonymi drogami, trasa dla tych, co swoje życiówki mają w granicach 50 km
– rowerowa giga 80 km – punkty będą tak umieszczone, że w 80 % będzie można do nich dojechać asfaltami lub utwardzonymi drogami, z racji okolicy będą jednak duuuuuuuże podjazdy
– rowerowa enduro 40 km (po górach) – rowerem po górach, punkty będą umieszczone w okolicy znakowanych szlaków pieszych, dlatego trasa ta jest dla osób, które mają dobrze opanowaną technikę jazdy w terenie (kamienie, korzenie, strome zjazdy), nie jest konieczne posiadanie roweru typu full, choć pewnie trochę pomoże podczas zjazdu. Trasa dla tych, co lubią szaleństwa w terenie

GODZINY STARTÓW I ZAKOŃCZENIA CZASU NA POSZCZEGÓLNYCH TRASACH:
• Rowerowa giga 80 km – start: 9:00, zakończenie: 19:00;
• Rowerowa rekreacyjna – 40 km – start: 10:30, zakończenie: 19:00;
• Rowerowa enduro – 40 km po górach – start: 10:30, zakończenie: 19:00;
• Piesza – 30 km – start: 10:00, zakończenie: 19:00;
• Dogtrecking – 30 km – start: 10:00, zakończenie: 19:00.

Sekretariat bazy rajdu będzie czynny w dniu 25.10.2013 od godziny 18:00.

HARMONOGRAM RAJDU:
25 października (piątek):
– 18:00 – 22:00 – praca sekretariatu rajdu
26 października (sobota):
– 7:00 – 8:30 – praca sekretariatu rajdu;
– 9:00 – start trasy rowerowej giga 80 km;
– 9:15 – 9:45 – praca sekretariatu rajdu;
– 10:00 – start trasy pieszej i dogtrekkingowej;
– 10:30 – start trasy rowerowej rekreacyjnej oraz rowerowej enduro;
– 19:00 – koniec limitu czasowego;
– 20:00 – oficjalne zakończenie rajdu, uhonorowanie najlepszych uczestników
– 19:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek.
27 października (niedziela):
– 9:00 – wykwaterowanie się z bazy, propozycja zwiedzenia ciekawego miejsca.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia na Rajd e-mailem, do dnia 21 października, na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane:
– imię i nazwisko uczestnika Rajdu,
– nazwa drużyny/nick (nie jest wymagana),
– rok urodzenia,
– rodzaj trasy (piesza 30 km; dogtrekking 30 km; rowerowa rekreacyjna 40 km; rowerowa giga 80 km, rowerowa enduro 40 km (po górach).),
– miasto,
– numer telefonu,
– informację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką Rajdu „Jesienne Beskidzkie KoRNO” (koszt koszulki 30,00 zł),
– informację czy jest się zainteresowanym noclegiem i którym – prosimy o podanie numeru pokoju (możliwy nocleg na sali gimnastycznej w warunkach turystycznych ze swoją karimata i śpiworem – koszt 5,00 zł lub nocleg w pokoju, w łóżku z pościelą – koszt 15,00 zł za osobę – informacja o wolnych noclegach: http://rno.rowerowanorka.pl/jesienne-beskidzkie-korno/dostepnosc-noclegow);

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 18.10.2013:
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 25 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 35 zł;
Płatne po 18.10.2013
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia – 30 zł;
Osoby powyżej 18 lat – 45 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem: Jesienne Beskidzkie KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa i opłata za noclegi
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność – w bazie rajdu;
• Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

KLASYFIKACJA:
Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
– piesza 30 km – kategoria open i kobiety;
– dogtrekking 30 km – kategoria open i kobiety;
– rowerowa rekreacyjna 40 km – kategoria open i kobiety;
– rowerowa giga 80 km – kategoria open i kobiety;
– rowerowa enduro 40 km (po górach) – kategoria open i kobiety.

ŚWIADCZENIA
• Karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Dyplomy oraz trofea dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
• Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
• Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń.
• Do udziału na trasie doktrekkingu dopuszcza się wszystkie psy zdolne do przebycia wybranej długości trasy. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Psy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie, które należy okazać podczas kontroli weterynaryjnej przed startem.
• Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
• Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
• Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
• Komunikat startowy jest nierozłączną częścią tego regulaminu.