REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ „DĘBOWY ORIENT”.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Dębowy Orient” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniach 3-4 sierpnia 2013 r. w Dąbrowie Górniczej.
Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gminy Dąbrowa Górnicza i okolica.
Rajd będzie składał się z dwóch części: zawodów rozgrywanych 3 sierpnia oraz rajdu krajoznawczego, który odbędzie się 4 sierpnia.

CELE IMPREZY
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów Zagłębia Dąbrowskiego;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU:
Baza rajdu zlokalizowana będzie w Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy Pogorii III, ul. Malinowe Górki, w Dąbrowie Górniczej.

ORGANIZATOR
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
www.rno.rowerowanorka.pl

PATRONAT HONOROWY: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie).

NOCLEGI:
W bazie rajdu będzie możliwość noclegu we własnym namiocie.

TRASY
Uczestnicy będą mieli do wyboru 3 trasy o różnej długości i stopniu trudności:
• Rowerowa giga – 100 km;
• Rowerowa rekreacyjna – 40 km;
• Piesza – 30 km.

HARMONOGRAM IMPREZY
2 sierpnia (piątek):
– 18.00 – 21.00 – praca sekretariatu Rajdu
• 3 sierpnia (sobota):
– 7.00-9.30 – praca sekretariatu Rajdu
– 9.45 – oficjalne rozpoczęcie Rajdu, odprawa techniczna
– 10.00 – start
– 10.00 – 18.00 – rywalizacja zawodników na trasie
– 18.00 – koniec limitu czasowego
– 19.30 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników
– 18:00 – 22:00 – grill z pieczeniem kiełbasek
• 4 sierpnia (niedziela):
– 8.50 – zbiórka osób na rajd krajoznawczy
– 9.00 – rajd krajoznawczy po okolicy
– 15.00 – orientacyjna godzina zakończenia rajdu krajoznawczego

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
• Przesłanie zgłoszenia do 31 lipca 2013 na Rajd e-mailem na adres: kontakt@rowerowanorka.pl, podając dane:
– imię i nazwisko uczestnika Rajdu,
– nazwa drużyny/nick (nie jest wymagana),
– rok urodzenia,
– rodzaj trasy (rowerowa czy piesza),
– miasto,
– informację czy jest się zainteresowanym okazjonalną koszulką Dębowego Orientu (koszt koszulki 30,00 zł).

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 31 lipca, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.
Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora do dnia 25 lipca. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z odbiorem w terminie późniejszym lub koszulka przesłana będzie pocztą.

• Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana.
Płatne do 10.07.2013:
Dzieci do 8 roku życia                           – 15 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 20 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 30 zł;
Płatne po 10.07.2013
Dzieci do 8 roku życia                           – 20 zł;
Dzieci i Młodzież do 18 roku życia         – 30 zł;
Osoby powyżej 18 lat                            – 40 zł.
Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ING Bank Śląski: 29 1050 1272 1000 0091 3222 2689
z dopiskiem
Dębowy Orient + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa
• Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 21 roku życia.

PUNKTY KONTROLNE
• W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
• Swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK
• W przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej
• W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
• Na trasie rowerowej rekreacyjnej prowadzona jest klasyfikacja z podziałem na trzy kategorie: kobiety, mężczyźni i junior (dzieci i młodzież do 16 lat). Na trasie rowerowej GIGA oraz trasie pieszej prowadzona jest klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiety i mężczyźni;
• Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
• O sklasyfikowaniu zawodnika do trasy rowerowej giga lub rowerowej rekreacyjnej zdecyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych;
• Aby zostać sklasyfikowanym na trasie rowerowej rekreacyjnej należy zaliczyć od 1 do kilku PK, natomiast na trasie rowerowej giga należy zaliczyć więcej o 1 PK niż na trasie rekreacyjnej i maksymalnie 20 PK, dokładna liczba PK obowiązujących na obu trasach zostanie podana w komunikacie startowym;
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna w skali 1:50 000,
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru;
• Zawodnicy powinni posiadać długopis;
• Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 19.00;
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne z prysznicami,
• przechowalnia bagażów i rowerów,
• możliwość umycia rowerów,
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• biesiada przy grillu z pieczeniem kiełbasek,
• wrzątek do celów spożywczych,
• uczestnictwo w rajdzie krajoznawczym w niedzielę,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Puchary i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
• Upominki dla wybranych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu zawodów w sobotę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko
i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.