1.
„Dąbrowski Alleycat” to impreza cykliczna, odbywająca się w każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 18:00. Organizatorem imprezy jest: F.H.U. Rowerowa Norka Monika Kosmala, mająca siedzibę w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łaskowej 25 A. Organizator ma prawo odwołać imprezę informując o tym fakcie na stronie zawodów. Dokładna lokalizacja bazy zawodów każdorazowo będzie podana przed startem zawodów.

2.
Celem imprezy jest możliwość rowerowej zabawy połączonej ze sprawdzeniem znajomości topografii miasta oraz spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

3.
Zawody odbywają się na terenie Dąbrowy Górniczej przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

4.
W zawodach biorą udział  osoby pełnoletnie, które startują na własną odpowiedzialność lub niepełnoletnie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.
 
5.
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są na adres e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl
6.
 W przypadku  zgłoszenia  drogą e-mail podajemy w tytule zgłoszenia „DĄBROWSKI ALLEYCAT ” oraz: imię, nazwisko i rok urodzenia. Można też podać pseudonim, który będzie umieszczony na szprychówce. W przypadku gdy osoba nie poda pseudonimu ,na szprychówce będzie umieszczone imię i nazwisko. Potwierdzeniem udziału w imprezie będzie zwrotny e-mail od organizatora z nadanym numerem startowym.

7.
Termin zapisów upływa zawsze w czwartek poprzedzający imprezę (trzeci czwartek miesiąca).

8.
Po zakończeniu zapisów zostanie ogłoszona lista startowa na  stronie imprezy: www.rno.rowerowanorka.pl/alleycat

9.
Udział w imprezie jest bezpłatny. Wysokość wpisowego to 5,00 zł (pięć złotych). Każdy z zapisanych i obecnych na starcie uczestników otrzyma mapę Dąbrowy Górniczej z zaznaczonymi punktami kontrolnymi i pamiątkową szprychówkę.

10.
W przypadku pozyskania sponsorów na mecie zawodów wśród obecnych uczestników zostaną rozlosowane nagrody za pomocą szprychówek.

11.
Kolejność zdobywania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf). Podstawową zasadą sklasyfikowania jest znalezienie połowy punktów kontrolnych i ich opisanie na karcie. 

12.
Uczestnicy startują na wyraźny sygnał organizatora.

13.
Zaleca się zabranie ze sobą zapięcia rowerowego – nie zawsze będzie możliwość wprowadzenia rowerów do środka budynku, w którym mieścić się będzie baza.

14.
Zwycięzcą Alleycata zostanie ta osoba, która poprawnie opisze wszystkie punkty kontrolne
i najszybciej przejedzie trasę wyścigu, a  kartę kontrolną wręczy sędziemu do ręki na mecie.

15.
O kolejnych miejscach decyduje ilość poprawnych odpowiedzi i czas przejazdu. Pomiar czasu jest dokonywany przez organizatora zegarkiem ręcznym.
16.
Uczestnik powinien posiadać przy sobie długopis. Długość trasy Alleycata to około 10-15 km.
17.
Nieznajomość niniejszego regulaminu nie stanowi podstawy do złożenia protestu, ani nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania.

18.
Wszelkie wątpliwości, skargi, wnioski i zażalenia rozstrzyga ostatecznie organizator w dniu imprezy.
19.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany terminu bez podawania przyczyn.

20.
Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować zabawy w rajdzie z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;

21.
Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.

22.
Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów

23.
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko wypadku, jego skutki i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach zawodów spowodowane z winy uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu.