TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd na Orientację „Wiosenne CZARNE KoRNO 2018”, zwany dalej Rajdem, odbędzie się w dniu 17 marca 2018 r. w Kobylanach.
Terenem rozgrywania rajdu będzie Gmina Krzeszowice i okolice.

CELE IMPREZY:
• Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Ukazanie uczestnikom piękna terenów gminy Krzeszowice i okolic;
• Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
• Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
• Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
• Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

BAZA RAJDU:
Baza rajdu zlokalizowana będzie
w Szkole Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb”, w Kobylanach
Kobylany, ul. Jana Pawła II 61.

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel oraz SZKOŁA FECHTUNKU ARAMIS (SFA).

Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@roc.org.pl
www.roc.org.pl

SZKOŁA FECHTUNKU ARAMIS (SFA)
www.aramis.pl

PATRONAT:
Patronat honorowy Wójta Gminy Zabierzów – Pani Elżbieta Burtan.

PARTNERZY:
Serwis rowerowy Fun-Bikes
www.funbikes.pl
Wydawnictwo Kartograficzne Compass – www.compass.krakow.pl
Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach – www.spkobylany.edu.pl

BUDOWNICZOWIE TRAS:
Basia i Grzegorz Czarny (SFA)

GŁÓWNY SĘDZIA:
Monika Kosmala

OBSŁUGA BIURA ZAWODÓW:
Tomasz Jeliński, Paulina Bigaj, Ewa, Ania, Marta, Mariusz, Monika Kosmala, Basia Czarny, Grzegorz Czarny oraz wolontariusze z Szkoły Fechtunku ARAMIS

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz bufet.

NOCLEGI:
Jest możliwość bezpłatnego noclegu na swojej karimacie i w śpiworze, na sali w szkole, w nocy z 16/17.03.2018 oraz z 17/18.03.2018.
Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

TRASY I LIMIT CZASU:
Zawody zostaną rozegrane w formie rogainingu, uczestnicy będą mieli do wyboru 5 tras, o różnej długości i stopniu trudności:
Trasa
Rowerowa krótka – limit czasu – 5h,
Trasa Piesza krótka – limit czasu – 5h,
Trasa Rodzinna: – limit czasu – 4h,
Trasa Rowerowa długa: – limit czasu – 11h,
Trasa Piesza długa: – limit czasu – 10h.

Trasa rodzinna rozgrywana jest bez klasyfikacji, dlatego też dopuszcza się na niej poruszanie zarówno pieszo, jak i rowerem.

KLASYFIKACJA:
Przewiduje się następujące klasyfikacje
• Trasa Rowerowa długa – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Trasa Piesza długa – kategoria kobiety/mężczyźni;
• Trasa Rowerowa krótka – kategoria kobiety/mężczyźni/junior (do 16 roku życia)
• Trasa Piesza krótka – kategoria kobiety/mężczyźni/junior (do 16 roku życia)
• Trasa rodzinna – rozgrywana bez klasyfikacji, dyplom dla każdego zespołu, który zdobędzie przynajmniej jeden punkt kontrolny. Możliwy jest także dodatkowy, pamiątkowy gadżet lub medal.

HARMONOGRAM IMPREZY:
16 marca (piątek):
20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych.
17 marca (sobota):
6:00 – 7:30 – praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych dla tras długich.
7:30 – Odprawa tras długich
8:00 – Start tras długich (rower i piesza)
8:00 – 9:30 – praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych dla tras krótkich.
9:30 – Odprawa tras krótkich
10:00 – Start tras krótkich (rower i piesza)
10:00 – 11:30 – praca sekretariatu rajdu – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych dla trasy rodzinnej.
11:30 – Start trasy rodzinnej
15:30 – Koniec czasu dla trasy RODZINNEJ
15:00 – Koniec czasu dla trasy pieszej krótkiej i rowerowej krótkiej
18:00 – Koniec czasu dla trasy pieszej długiej
19:00 – Koniec czasu dla trasy długiej rowerowej
20:00 – Koniec limitu spóźnień dla trasy długiej rowerowej
16:00 – Dekoracja tras krótkich
21:00 – 21:30 Dekoracja tras drugich
18 marca (niedziela):
do 10:00 – wykwaterowanie uczestników z bazy rajdu

Dodatkowo w bazie, w godzinach rajdu i tuż po nim, czekają na uczestników dodatkowe atrakcje, o których będziemy informować w miarę zbliżających się zawodów (między innymi warsztaty szermiercze, konkurs plastyczny dla dzieci itp.).

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
• Przesłanie zgłoszenia do 14 marca 2018 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.
Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 14 marca 2018, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.
Zakup okazjonalnej, rajdowej koszulki (do odebrania w dzień rajdu) tylko po uiszczeniu opłaty na konto organizatora (w wysokości 30,00 zł) do dnia
1 marca 2018. Po tym terminie możliwe jest zamówienie koszulki lecz z przesyłką pocztową (należy doliczyć 8,50 zł za przesyłkę).

Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana:

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:
Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel
NestBank: 91 2530 0008 2009 1014 4143 0001
z dopiskiem Wiosenne Czarne KoRNO + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

Podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność;
• Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach;
• Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą brać udział w zawodach pod opieką osoby pow. 18 roku życia.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:
Na wszystkich trasach:
– telefon komórkowy, z numerem podanym w formularzu zgłoszeniowym, z naładowaną baterią,
– urządzenie, które robi cyfrowe zdjęcia (może to być telefon, aparat, ziemniak itp. – na niektórych punktach dodatkowym udokumentowaniem będzie zrobienie zdjęcia),
– długopis.
Na trasach rowerowych:
– kask sztywny,
– oświetlenie roweru.
Na trasach pieszych:
– odblaski (opaski odblaskowe lub inne elementy odblaskowe).

ZALECANE WYPOSAŻENIE:
Apteczka, sprzęt do podstawowej naprawy roweru, folia NRC, mapnik, kompas, odkurzacz, lodówka, lina, saperka.

PUNKTY KONTROLNE:
• W terenie wyznaczone będą dwa rodzaje punktów kontrolnych (PK):
– klasyczne białe-pomarańczowe lampiony z perforatorem i kodem;
– obiekty stałe, na których zawodnicy powinni wykonać proste zadania (najczęściej będzie to udzielenie odpowiedzi związanej z danym miejscem – w praktyce może oznaczać to konieczność przeczytania istniejących w tym miejscu tablic informacyjnych, tabliczek pamiątkowych, inskrypcji itp.);
• O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem;
• Zależnie od typu punktu kontrolnego swoją obecność na PK uczestnik powinien potwierdzić:
– dziurkując kartę startową perforatorem znajdującym się na PK;
– wpisując odpowiedź (rozwiązanie zadania) w odpowiednim miejscu na karcie startowej.
• Dotyczy punktów kontrolnych oznakowanych lampionami: w przypadku braku perforatora należy wpisać kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. W przypadku braku lampionu należy wykonać zdjęcie miejsca, w którym powinien znajdować się PK.
• Dotyczy punktów kontrolnych – obiektów w terenie: zawodnik zobowiązany jest do wykonania zdjęcia przedstawiającego siebie lub swój rower, plecak na tle tego obiektu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji obecności zawodnika na punkcie kontrolnym, poprzez inspekcje w/w zdjęć.
• Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW NA TRASACH: ROWEROWA DŁUGA I KRÓTKA, PIESZA DŁUGA I KRÓTKA:
• Zawody na tych trasach zostaną rozegrane w formie rogainingu.
• Na terenie zawodów umieszczonych będzie duża ilość punktów kontrolnych (szacowana ilość to około 60-80).
• Niezależnie od typu punktu, każdy punkt kontrolny będzie miał przypisaną wagę punktową. Waga punktu kontrolnego będzie opisana poprzez jego numer, tzn. punkty o numerach 20-29 będą miały wartość 20 punktów, punkty 30-39 będą miały wartość 30 punktów, punkty 40-49 będą miały wartość 40 punktów, itd…
• Punkty nielampionowe (obiekty w terenie) na mapie będą oznaczone inaczej niż punkty z lampionami, celem ułatwienia zawodnikom nawigacji (dokładna informacja jak będą oznaczone będzie w komunikacie startowym).
• Zadaniem zawodników będzie zdobycie jak największej ilości punktów wagowych w czasie przewidzianym dla danej trasy
• W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów wagowych, a w drugiej czas przybycia na metę.
• W przypadku przekroczenia limitu czasowego, naliczana jest kara punktowa. Dokładne sposób naliczania kar zostanie opisany w Komunikacie Startowym. Przekroczenie limitu o 60 lub więcej minut skutkować będzie dyskwalifikacją. Po przekroczeniu limitu czasowego, uczestnicy, którzy nie zakończyli zawodów, powinni w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety;
• Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 20:00;
Mapy zostaną rozdane na kilka minut przed startem trasy.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW NA TRASIE RODZINNEJ:
• Na trasie rodzinnej nie będzie prowadzona klasyfikacja. Każdy zespół, który zaliczy przynajmniej jeden punkt kontrolny, otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w rajdzie.
• Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
• Na dyplomie zostanie wpisana liczba punktów uzyskanych przez dany zespół.
• Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu zespół otrzyma karę punktową, w wysokości 1 punktu przeliczeniowego za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia.

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
• W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym),
• Zawodnicy zobowiązani są do jazdy na rowerze w kasku sztywnym oraz startować z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru (w przypadku rowerzystów) lub na ubraniu, plecaku (w przypadku pieszych);
• Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

ŚWIADCZENIA
• Zaplecze sanitarne – wc oraz umywalki z dostępem do ciepłej wody (brak pryszniców);
• karta startowa, mapy i numer startowy,
• możliwość umycia rowerów,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• bufet w bazie rajdu;
• kawa, herbata,
• inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY
• Trofea i dyplomy dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach;
• Nagrody dla najlepszych uczestników z tras długich;
• Dyplomy dla drużyn startujących na trasie rodzinnej;
• Upominki dla wybranych lub/i wylosowanych uczestników, którzy wezmą udział w oficjalnym zakończeniu rajdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego, a także podczas jego trwania.
• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
• Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko. W rezerwatach należy poruszać się zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami.
• Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
• Używanie odbiorników gps podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy.
• W czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora.
• W przypadku rezygnacji z Rajdu organizator nie zwraca wpisowego.
• Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.
• Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
• Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów.
• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
• RAJD WAS SPONIEWIERA.